ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek
a Scrapbooktanfolyam.hu honlap felhasználói számára

Érvényes: 2017. május 15-től.

Az Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) tartalmazzák Nerada Mátyás egyéni vállalkozó mint szolgáltató („Szolgáltató”) (megbízottja: Budaházi Brigitta) által üzemeltetett weboldalról, zárt rendszerben, online felületen történő ismeretanyaghoz történő hozzáférés, online elérhető tananyagok, egyéb alkotást kiegészítő eszközök használatára, letöltésére és felhasználására valamint különböző helyszíneken megtartásra kerülő, kézműves hobbifoglalkozásokkal kapcsolatos híradásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérlek, hogy csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetértesz és azokat magadra nézve kötelezőnek ismered el. Jelen dokumentum papír alapon nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

  1. A Szolgáltató adatai:
A Szolgáltató neve: Nerada Mátyás egyéni vállalkozó
Székhelye: 1043 Budapest, Nyár u. 55. II/6.
A Szolgáltató által üzemeltetett honlap címe: https://www.scrapbooktanfolyam.hu
Nyilvántartási szám: 22636282
Adószáma: 70582082-1-41
Elérhetőség budahazi pont brigitta kukac scrapbooktanfolyam pont hu
Bankszámlaszáma: MEH Bank ZRt. 10101205-06864900-01003005
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH99393/2016
Adatkezelés megnevezése: „Honlapon történő regisztráció kézműves hobbifoglalkozásokon való részvétel vagy digitális tananyaghoz való hozzáférés céljából”
Tárhelyszolgáltató: Propulsion Kft.,
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 25.
cégjegyzékszáma: 15-09-086835
adószáma: 25462018-2-15  06 (70) 607 3483
  1. Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Szolgáltató jogosult ezen ÁSZF egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, szolgáltatási vagy jogszabályi feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

A honlap, valamint az azon keresztül elérhető ismeretanyag teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Erre figyelemmel a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott szolgáltatásokat (pl. videók, letölthető dokumentumok és szöveges anyagok) a szolgáltatással össze nem függő módon nem használja fel. A Felhasználó részére a szolgáltatás keretében szolgáltatott anyagok (pl. videók, letölthető dokumentumok) Budaházi Brigitta szerzői jogait és szellemi tulajdonát képezik, azok bármilyen – a szolgáltatással nem összefüggő – felhasználása kizárólag a jogtulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása alapján megengedett. A Felhasználó mint megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy bármely, a weboldalon, illetve az erre létrehozott zárt rendszerben található szolgáltatást, ismeretanyagot kizárólag maga használhatja fel, azokat mással, másokkal semmilyen módon nem osztja meg, kereskedelmi forgalomba nem hozza.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató szellemi tulajdonát képező tartalmat jogsértő módon, akár részben is felhasznál, az polgári és büntetőjogi következményeket von maga után és azért 200.000.- Ft kötbért köteles megfizetni Szolgáltató részére.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kötbér a jogellenes használat általánosan megállapított díjtétele, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a rajta kívül álló okok miatt bekövetkező vagy egyéb akadályoztatásokból felmerülő hibákért felelősséget nem vállal.

  1. Adatkezelési szabályok:

A www.scrapbooktanfolyam.hu oldalon történő regisztráció (jelentkezés) során megadott információkat, adatokat Szolgáltató kizárólag saját, belső adminisztrációra használja fel, azokat harmadik személyeknek kizárólag jogszabályon alapuló kötelezés esetén adja ki.

  1. A Szolgáltatás:

Online ismeretanyagok: Olyan otthoni környezetben elsajátítható ismeretek, amelyeket a szolgáltató a szolgáltatás keretében a honlapon részletesen körülírt tematikának megfelelően és az ott meghatározott időtartamban, illetve ütemezés szerint bocsátja Felhasználó rendelkezésére, mint a szolgáltatás tárgyát („ismeretanyag”).
A rendelkezésre bocsátás történhet „.pdf” formátumban történő letölthetőség biztosítása, előre meghatározott időpontban, online tartott konferencia, illetve videókhoz való hozzáférés biztosítása útján. Felhasználó a szolgáltatáshoz – a szolgáltatási díj egyszeri megfizetését követően, Szolgáltató tevékenysége végzésének ideje alatt – korlátlanul hozzáfér.

Offline (személyes jelenlétet igénylő) hobbifoglalkozások: Különféle helyszíneken megtartásra kerülő foglalkozások, melyeket a szolgáltató a szolgáltatás keretében a jelen információs honlapon részletesen körülírt tematikának megfelelően és az ott meghatározott időtartamban bocsátja Felhasználó rendelkezésére, mint a szolgáltatás tárgyát („Elméleti és gyakorlati ismeretek”).

A megrendelés menete:

A Szolgáltatás megrendelésére Felhasználónak a https://www.scrapbooktanfolyam.hu honlapon történő regisztráció alkalmával, a szolgáltatási csomag kiválasztásával nyílik lehetősége. Ezt követően a Felhasználó banki átutalással vagy külső fizetési oldalon keresztül történő fizetéssel (PayPal) megfizeti a szolgáltatás díját. Ezután a tudásanyag vagy hobbifoglalkozás honlapján regisztrálja felhasználónevét és jelszavát.

A szolgáltatás során felmerült technikai jellegű kérdésekre Szolgáltató a budahazi pont brigitta kukac crapbooktanfolyam pont hu címre megküldött e-mail alapján nyújt segítséget.

  1. A Szolgáltatás díja:

A szolgáltatás díja mindig az adott tudásanyag vagy hobbifoglalkozás információs oldalán kerül meghatározásra. Mely árakra vonatkozóan a Szolgáltató fenntartja a jogot kedvezmények biztosítására.

  1. Fizetési és lemondási feltételek:

A Szolgáltatás teljes díját Felhasználó az ismeretanyaghoz való hozzáférés előtt banki átutalással vagy online fizetési oldalon (PayPal) keresztül fizeti meg. A sikeres fizetés szerződéskötésnek minősül, mely szerződésnek jelen szerződési feltételek minden további nélkül részét képezik.

8. Az elállás joga 

Az elállás vonatkozásában a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályait kell alkalmazni, melynek értelmében Felhasználó a szerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

Pin It on Pinterest

Share This